Infotaal Privacyverklaring en Disclaimer

Infotaal respecteert de privacy van haar gebruikers. Zij verwerkt persoonsgegevens alleen voor het doel waarvoor ze verstrekt zijn en in overeenstemming met de Wet Bescherming Persoonsgegevens.

Over Infotaal

De website www.infotaal.nl wordt beheerd door Infotaal. Infotaal is de verwerkingsverantwoordelijke voor de verwerking van jouw persoonsgegevens zoals bedoeld in de Wet Bescherming Persoonsgegevens.

Dit zijn de bedrijfs- en contactgegevens van Infotaal:

Infotaal | Arnhemseweg 259 7333 NB Apeldoorn | ++ 31 (0)6-1417 8323

www.infotaal.nl | info@infotaal.nl | KVK: 08150023 | BTW: NL1054.89.165.B.01

Welke gegevens verzamelt Infotaal?

Infotaal verstuurt geen nieuwsbrief, plaatst geen cookies en verzamelt geen persoonsgegevens voor commerciële doeleinden. Alleen als je klant wordt van Infotaal, gebruikt Infotaal je contactgegevens voor transactionele doeleinden, dus voor het uitvoeren van de opdracht, communicatie daarover en om je een factuur te kunnen toesturen die voldoet aan de wettelijke eisen voor facturen.

Alleen de gegevens die je zelf verstrekt worden door Infotaal verwerkt. Dit kunnen de volgende gegevens zijn:

  • Voor- en achternaam
  • E-mailadres
  • Straat en huisnummer
  • Postcode en woonplaats

Door jouw gegevens aan Infotaal te verstrekken geef je Infotaal toestemming om de gegevens voor bovengenoemde doeleinden te gebruiken

Met wie deelt Infotaal jouw gegevens?

Infotaal deelt jouw gegevens niet met derde partijen.

Beveiliging persoonsgegevens

Infotaal heeft passende technische maatregelen genomen om jouw persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies of onrechtmatige verwerking.

Bewaartermijn

Wanneer je klant geworden bent bij Infotaal, is Infotaal wettelijk verplicht jouw gegevens 7 jaar te bewaren. Na deze termijn worden jouw gegevens vernietigd.

Rechten

Je hebt altijd het recht jouw toestemming voor het verwerken van jouw gegevens in te trekken, waarna Infotaal jouw gegevens niet meer gebruikt. Het intrekken van deze toestemming doet geen afbreuk aan de rechtmatigheid van onze gegevensverwerking op basis van jouw toestemming, zoals die plaatsvond vóór de intrekking.

Je hebt altijd recht op inzage in jouw persoonsgegevens en op rectificatie van jouw persoonsgegevens. Als je wilt weten welke persoonsgegevens Infotaal van jou verwerkt, dan kun je een schriftelijk inzageverzoek doen. Mochten jouw gegevens onjuist, onvolledig of niet relevant zijn, dan kun je ons schriftelijk verzoeken om jouw gegevens te wijzigen of aan te vullen

Je hebt recht op het wissen van jouw persoonsgegevens, recht op het beperken van de verwerking en recht om tegen de verwerking bezwaar te maken. Bovendien heb je recht op het overdragen van of overdraagbaar maken van jouw gegevens. Ook hiervoor kun je een schriftelijk verzoek doen.

Infotaal neemt jouw verzoek binnen 4 weken in behandeling. Onder schriftelijk wordt verstaan een brief en/of e-mail. Voor de contactgegevens van Infotaal zie het kopje ‘Over Infotaal’ bovenaan dit document

Wanneer je het op enig moment niet eens bent met de manier van verwerking van jouw gegevens door Infotaal, dan heb je het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Wijzigingen in de privacyverklaring van Infotaal

Infotaal behoudt zich het recht voor wijzigingen in deze privacyverklaring aan te brengen. De wijzigingen treden in werking op het aangekondigde tijdstip van inwerkingtreding

 

Disclaimer

Infotaal besteedt uiterste zorg aan de samenstelling van deze website. Door het verkrijgen van toegang tot deze website, alsmede het hierin vervatte materiaal en de hierop geplaatste informatie, verklaart de gebruiker kennis te hebben genomen van onderstaande voorwaarden, deze te begrijpen, daarmee in te stemmen en daaraan gebonden te zijn.

De gebruiker is verantwoordelijk voor keuzes die hij maakt op grond van de informatie op de website alsmede voor het gebruik van die informatie. De gebruiker kan aan de informatie op de website geen rechten ontlenen. Deze website dient ter algemene informatievoorziening en kan, zonder voorafgaande toestemming of aankondiging, gewijzigd worden.

De inhoud van deze website, waarin onder meer begrepen teksten, foto’s, illustraties, grafisch materiaal, (handels)namen en logo’s zijn beschermd door het auteursrecht, merkenrecht en/of enig ander intellectueel eigendomsrecht.

Alle eigendomsrechten berusten bij Infotaal of haar licentiegevers. De informatie op deze website mag uitsluitend door gebruiker zelf worden gebruikt. De gebruiker is het conform voorgenoemde rechten wettelijk niet toegestaan deze informatie over te dragen, te verveelvoudigen, te bewerken of te verspreiden, zonder vooraf schriftelijke toestemming van de houder(s) van het eigendomsrecht.

Aan de gebruiker wordt medegedeeld dat informatie op websites waarnaar wordt gelinkt of verwezen, niet door Infotaal wordt onderzocht of geanalyseerd. Infotaal draagt geen verantwoordelijkheid voor de informatie en/of inhoud van enige internetwebsites die gelinkt zijn aan deze website. Een link naar een andere website is uitsluitend bedoeld voor het gemak van de gebruiker.

Het verkrijgen van toegang tot en het gebruik maken van andere aan deze website gelinkte internetwebsites vindt op eigen risico plaats: Infotaal aanvaardt dienaangaande geen enkele verplichting of aansprakelijkheid. Infotaal behoudt zich het recht voor om iedere link of informatie op deze website op enig moment te wijzigen dan wel te verwijderen.

Infotaal spant zich in om nauwkeurige en actuele informatie op deze website op te nemen, maar kan geen garantie geven dat de beschikbare informatie volledig of juist is. Infotaal kan evenmin, hoewel zij er naar zal streven om deze website permanent beschikbaar te hebben, enige aansprakelijkheid aanvaarden voor eventuele gevolgen van het - tijdelijk - niet beschikbaar zijn van de website.

Nadrukkelijk wijst Infotaal de gebruiker erop dat bepaalde informatie afkomstig is van externe bronnen. Infotaal wijst uitdrukkelijk iedere aansprakelijkheid uit hoofde van niet-nakoming van een overeenkomst, onrechtmatige daad, risicoaansprakelijkheid of enige andere rechtsgrond af, voor alle directe, indirecte, incidentele, gevolg-, aanvullende en bijzondere schade, alsmede voor schade die op enigerlei wijze voortvloeit uit of samenhangt met de toegang tot en het gebruik van deze website, ongeacht of zij zich bewust was van de mogelijkheid (tot het zich voordoen) van dergelijke schade.

De inhoud van deze pagina kan zonder aankondiging wijzigen. Raadpleeg daarom regelmatig deze informatie zodat je onze website steeds gebruikt onder aanvaarding van de meest actuele privacyregels.